Jeroen van Dijk Osteopathie

Praktijk voor Manuele Geneeswijze

Privacy statement.


Privacy Verklaring in het kader van de wet AVG


Jeroen van Dijk, verder te noemen als
De praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.


Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten, patiënten en of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de praktijk verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Vastleggen van intake gegevens en behandel verloop.
- Communicatie met de verwijzer, mede behandelend collega en de huisarts.
- Het uitvoering geven aan een behandeling.


* Manueeltherapie
* Dry needling
* Osteopathie


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen behandeling ;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze praktijk de volgende persoonsgegevens van u
vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Geboorte datum; Telefoonnummer; E-mailadres;
Geslacht; BSN nummer ivm control op verzekering recht, Huisarts, verwijzer; Verzekering
gegevens ziektekosten verzekering
Uw persoonsgegevens worden door onze praktijk opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking voor de periode: De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens fysiotherapie bedraagt 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling.


Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Vastleggen van gegevens in het behandeldossier in een online omgeving, technisch verantwoord beveiligd volgens de meest recente gebruikelijke eisen.
- Het declareren naar een internet portaal vecozo voor declaratie van uw behandeling bij uw
ziektekosten verzekeraar.
- Verwijzers, huisartsen en medisch specialisten, collega’s.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers
overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Beterbewegen.nu van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.


- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens
Jeroen van Dijk
Praktijk manuele geneeswijze.
Laurens Baecklaan 36
1942 LM Beverwijk
info@manuelegeneeswijze.nl
Versie 1 22 oktober 2022

Laurens Beacklaan 36 1942 LM Beverwijk


Tel: 0251-296643